Disclaimer

Disclaimer

SintChristophorus.nl is een website van privépersoon Michiel van den Brink. Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Ik ben maar een mens en geen Heilige. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op SintChristophorus.nl geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie geraadpleegt. De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van Michiel van den Brink of van de betreffende inzender.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om SintChristophorus.nl te kunnen raadplegen.

Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van SintChristophorus.nl verkregen is. Ik garandeer noch ondersteun enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch sta ik garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van SintChristophorus.nl verkregen informatie. 

De informatie op SintChristophorus.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy policy

Deze website gebruikt cookies om Google advertenties te laten werken en u in staat te stellen op de artikelen te reageren zonder steeds uw naam opnieuw in te moeten vullen. Ik gebruik geen gegevens, zoals naam en e-mail voor commerciële doeleinden en ik zal uw gegevens ook nooit ongevraagd doorspelen aan andere partijen.

U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Niet alle mogelijkheden van deze website kunnen dan gebruikt worden. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Indien het privacy statement wijzigt, vind je op deze pagina ten alle tijden de meest recente informatie. Wijzigingen in het privacy statement worden niet aangekondigd.

Copyright

Sint Christophorus is geen geregistreerd merk, omdat het een algemene, historische naam betreft.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming en is bestemd voor eigen of intern gebruik van de lezers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een computer/tablet/smartphone en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Michiel van den Brink is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Michiel van den Brink of de bedrijven die hun logo’s beschikbaar hebben gesteld, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Ik acht mijzelf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@sintchristophorus.nl.